Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Postingan Terbaru

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab amal isim fa'il | إِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِل

إِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِل i'malu Isim fa'il / amal isim fa'il كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ … Read more » Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab amal isim fa'il | إِعْمَالُ اسْمِ الْفَاعِل

Terjemah Arti Alfiyah Ibnu Malik Semua Bab lengkap Part 3

Terjemah Arti Alfiyah Ibnu Malik Semua Bab berikut terjemahan semua bab alfiyah ibnu malik : >&g… Read more » Terjemah Arti Alfiyah Ibnu Malik Semua Bab lengkap Part 3

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab i'malu Masdar | إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab i'malu Masdar | إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ PEN… Read more » Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab i'malu Masdar | إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Mudhof Pada Ya' Mutakallim | الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Mudhof Pada Ya' Mutakallim | الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِ… Read more » Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Mudhof Pada Ya' Mutakallim | الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Idhofah | الإضافة

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Idhofa | الإضافة Idhofah - الإضافة نونا ً تلي الإعراب أو تنوينا*** … Read more » Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Idhofah | الإضافة

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tamyiz | التمييز

Tamyiz - التمييز إسم ّ بمعنى من مبين ّ نكره*** ينصب تمييزا ً بما قد فسّره Suatu isim yang mengandun… Read more » Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tamyiz | التمييز