Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tamyiz | التمييز

Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tamyiz  | التمييز


Alfiyah (ألفية ابن مالك) / alfiyah ibnu malik adalah kitab syair (berirama) tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13. Kitab alfiyah ditulis oleh seorang ahli bahasa Arab kelahiran (andalusia) Jaén, Spanyol yang bernama Ibnu Malik (w. 672 H /22 Februari 1274 M). kitab Al-Ajurrumiyah dan Kitab Alfiyah adalah di antara kitab yang banyak dipelajari dan dihapalkan siswa pesantren selain Al-Qur'an. Kitab ini setidaknya memiliki 43 kitab penjelasan (syarah) dan merupakan salah satu dari kitab pendidikan bahasa Arab. berikut terjemah bab

Tamyiz - التمييز

إسم ّ بمعنى من مبين ّ نكره*** ينصب تمييزا ً بما قد فسّره

Suatu isim yang mengandung makna min lagi menjelaskan nakirah di-nashab-kan sebagai tamyiz oleh lafaz yang ditafsirkannya.


كشبرٍ ارضا ً وقفيزٍ برّا ً*** ومنوين عسلا ً وتمرا

seperti syibrin ardhan (sejengkal tanah), qafiizin burran (se- genggam jawawut), manawaini 'asalan wa tamran (dua manawa, terdiri dari madu dan kurma).


وبعد ذي وشبهها إذا*** أضفتها كمدّ حنطة ٍ غذا

Sesudah hal yang telah disebutkan beserta hal yang serupa dengannya, jar-kanlah tamyiz-nya apabila ia di-mudhaf kan seperti dalam contoh: muddu hinthathin ghidzaa (satu mud gandum adalah makanan).


والنّصب بعد ما أضيف وجبا*** إن كان مثل ملء الأرض ذهبا

Nashab sesudah lafaz (tamyiz) yang di-mudhaf kan merupakan ke harusan apabila seperti dalam contoh. mil ul ardhi dzahaban (emas sepenuh bumi).


والفعال المعنى انصبن بأفعلا*** مفضّلا ً كأنت أعلى منزلا

Nashab-kanlah tamyiz yang mengandung makna fa'il oleh afala ka- rena ia mengandung makna tafdhil seperti dalam contoh: "Anta alaa manzilan" (Kedudukanmu lebih tinggi).


وبعد كلّ ما اقتضى تعجّبا*** ميّز كأكرم بأبي بكر ٍ أبا

Buatlah tamyiz sesudah setiap lafaz yang memberikan pengertian ta'ajjub seperti dalam contoh: "Akrim bi-Abi Bakrin aban" (Alang- kah mulianya Abu Bakar sebagai Bapak).


واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد*** والفاعل المعنى كطب نفسا تفد

Jar-kanlah dengan min selain tamyiz 'adad dan tamyiz yang ber-makna fa'il apabila anda suka seperti dalam contoh: "Thib nafsan tufad" (Jadilah kamu orang yang berjiwa baik, niscaya kamu ber-manfaat).


وعامل التمييز قدّم مطلقا*** والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

Dahulukan 'amil tamyiz secara mutlak; dan jarang fi'il mutasharrif yang didahului (oleh tamyiz-nya).

Sumber: Bahaud Din Abdullah Ibnu ‘Aqil, TERJEMAHAN ALFIYAH SYARAH IBN AQIL, sinar baru Algesindo

Ayo dapatkan buku originalnya dengan Penawaran terbaik

hanya Rp 55 ribu 1 jilid di shopee (Beli Sekarang)

atau Rp 96 Ribu 2 jilid di Tokopedia (Beli Sekarang)

Posting Komentar untuk "Terjemah Alfiyah ibnu Malik Bab Tamyiz | التمييز"